MTÜ Eesti Folkbootide Flotill põhikiri

Põhikiri on vastu võetud
20.05.2015a.
Üldkoosoleku otsusega

I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Eesti Folkbootide Flotill (edaspidi: Flotill) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Flotilli asukohaks on Eesti Vabariik ja aadressiks Pirita tee 17, Tallinn, 11911 Harju maakond
3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri).
4. Flotillil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
5. Flotilli majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II EESMÄRGID JA TEGEVUS
6. Flotilli eesmärkideks on:
1) avalikest huvidest lähtuv merekultuuri edendamine;
2) folkboodi jahiklassi arendamise kaudu võistlus- ja tervisespordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine;
3) teiste riikide analoogsete organisatsioonidega purjespordialaste sidemete arendamine;
4) Eesti folkboodipurjetajate esindamine rahvusvahelises katusorganisatsioonis Nordic Folkboat International Association;
5) folkboodipurjetajate esindamine Eesti Jahtklubide Liidus;
6) folkbootide propageerimine Eestis, selle kohta informatsiooni kogumine ja levitamine;
7) purjetamisvõistluste korraldamine;
8) folkboodiga seonduvate metoodiliste materjalide koostamine.
7. Flotill tegeleb vastavalt oma võimalustele ning eesmärgikohastele huvidele kultuuri, hariduse, spordi, loodushoiu ja muu säästva arengu heategevusliku toetamisega. Flotill võib maksta stipendiume või toetusi oma eesmärkidega seonduva tegevuse toetamiseks.
8. Flotill teeb oma eesmärkidele vastavat koostööd teiste asutuste, organisatsioonide ning eraisikutega nii kodu- kui välismaal.
9. Flotill võib:
1) omada vallas- ja kinnisvara;
2) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
3) omada pangaarveid;
4) palgata töötajaid.
10. Flotilli vara moodustub:
1) liikmemaksudest;
2) toetustest;
3) majandustegevuse tuludest;
4) pärandvarast;
5) muudest seaduslikest tuludest.
11. Flotill võib oma vara kasutada üksnes põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

III LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
12. Flotilli liikmeks (edaspidi: Liige) vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik , kes soovib arendada flotilli eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab flotilli juhatusele (edaspidi: Juhatus) sellekohase kirjaliku sooviavalduse ja tasub liikmemaksu.
13. Liikmeks vastuvõtmise otsustab flotilli juhatus ühe kuu jooksul alates vastava kirjaliku (sealhulgas elektronposti vahendusel saadetud) avalduse laekumisest.
14. Liikmel on õigus:
1) valida ja olla valitud Juhatusse;
2) esindada flotilli avalikkuse ees selleks Juhatuselt või Üldkoosolekult saadud volituste kohaselt;
3) kasutada flotilli varasid ning teavet flotilli põhikirjalise tegevuse arendamise huvides vastavalt Üldkoosoleku või Juhatuse otsustele;
4) saada Üldkoosolekult ja Juhatuselt teavet flotilli tegevusest, otsustest, koostöökavadest, välissuhtlusest ning kavandatavatest üritustest;
5) pöörduda mistahes küsimuses avalduste ja ettepanekutega Juhatuse poole;
6) võtta sõnaõigusega osa Juhatuse koosolekust.
15. Liige on kohustatud järgima Põhikirja ning täitma Üldkoosoleku ja Juhatuse seaduspäraseid otsuseid, sealhulgas tasuma liikmemaksu Üldkoosoleku poolt otsustatud suuruses ja tähtajaks. Liige on kohustatud tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
16. Kui Liige pole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu või on eiranud Põhikirja sätteid, võidakse teda Juhatuse ettepanekul flotilli liikmeskonnast välja arvata.
17. Liikmel on õigus igal ajal flotillist välja astuda, õiendades eelnevalt oma võlgnevused flotilli ees. Flotillist välja astunud või välja arvatud liikmele tema poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata.
IV JUHTIMINE
18. Flotilli kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek, millel on igal Liikmel üks hääl. Üldkoosolek toimub mitte harvemini, kui kord aastas. Üldkoosoleku erakorraline kokkukutsumine toimub vähemalt 1/10 flotilli liikmete nõudmisel.
19. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) Põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4) revisjoni teostajate valimine;
5) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6) muude küsimuste otsustamine vastavalt seadustele, mis ei ole seaduse või Põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
20. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole Liikmeist.
21. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole Üldkoosolekul osalenud või oma seisukohtadest teatanud Liikmeist ja kui seaduses pole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult (sealhulgas elektronposti vahendusel) kõik Liikmed.
22. Juhatus valitakse kaheks aastaks, juhatuses on kolm kuni viis liiget. Juhatuse liikmel on volitus esindamiseks kõikides õigustoimingutes, kui seaduses või Üldkoosoleku otsusega pole sätestatud teisiti. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Juhatuse koosolekul osalenud Juhatuse liikmete häälteenamus.

V LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
23. Flotilli lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.
24. Kui flotillil on lõpetamise ajal kohustusi füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, läheb pärast võlausaldajate kõigi seaduslike nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle teisele, sarnase tegevusalaga tulumaksusoodustusega ühendusele vastavalt kehtivale seadusandlusele.